صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1395/06/03 --95.65

2

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1395/06/03 --95.66

3

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رودهن - لواسانات ... 1395/06/03 --95.67

4

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پردیس ... 1395/06/03 --95.68

5

اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهریار ... 1395/06/03 --95.69

6

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد ... 1395/06/03 --95.70

7

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اندیشه - شهرقدس ... 1395/06/03 --95.71

8

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1395/06/03 --95.72

9

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق بوستان - گلستان ... 1395/06/03 --95.73

10

اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهرری ... 1395/06/03 --95.74

11

اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ورامین ... 1395/06/03 --95.75

12

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق قرچک ... 1395/06/03 --95.76

13

اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1395/06/03 --95.77

14

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1395/06/03 --95.78

15

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق فیروزکوه - دماوند ... 1395/06/03 --95.79

16

اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پیشوا - خاوران ... 1395/06/03 --95.80

17

اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک ... 1395/06/03 --95.56

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار ... 1395/05/27 --مناقصه 95.57

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار ... 1395/05/27 --مناقصه 95.58

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار ... 1395/05/27 --مناقصه 95.59

12345678910...