شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 93.3
موضوع: سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند.
تاریخ فروش اسناد از: 1393/04/11 00:00    تا:    1393/04/21 16:45
تاریخ تحویل اسناد: 1393/04/31 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1393/04/31 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي در وجه شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران .
خلاصه شرح مزایده: سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند.