اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.88
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا
تاریخ فروش اسناد از
1396/03/23 00:00:00    تا:    1396/03/30 16:30:00
تاریخ تحویل اسناد
1396/04/13 10:00:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/04/13 16:05:00    ساعت:    16:5
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
347.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا