صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی ) درختان معارض شبکه های هوایی به تعداد 62500 اصله در محدوده مناطق ... 1396/09/08 --مناقصه 96.194

2

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 1 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --مناقصه 96.188

3

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 2 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --مناقصه 96.189

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک4 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --مناقصه 96.191

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 3 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --مناقصه 96.190

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 5 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --مناقصه 96.192

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 6 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --مناقصه 96.193

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پاکدشت از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.178

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.102

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق گلستان ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.104

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق ملارد ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.108

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.154

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق بوستان ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.155

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق پردیس ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.156

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1396/08/27 --مناقصه 96.180

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1396/08/27 --مناقصه 96.181

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1396/08/27 --مناقصه 96.182

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1396/08/27 --مناقصه 96.183

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.80

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد ... 1396/08/27 --تجدید مناقصه 96.91

12345678910...