معاونت برنامه ريزي و بودجه

معاونت برنامه ريزي و بودجه

فرهاد ورپشتی

نام و نام خانوادگی

تلفکس: 33342022

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره یک

آدرس پستی و الکترونیکی