معاونت منابع انساني

معاونت منابع انساني

مهدی سمیعی

نام و نام خانوادگی

تلفکس: 33342522

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره 2

آدرس پستی و الکترونیکی