اطلاع رسانی مشترکین

اطلاعیه

         مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات صنعتی می توانند مطابق با جدول ذیل و بنابر نوع مصرف خود بهترین گزینه را برای انجام محاسبات برق مصرفی خود انتخاب و به این شرکت کتباً اعلام فرموده تا برابر مقررات نسبت به اعمال گزینه انتخابی اقدام گردد.

تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) در سال 1395

کد تعرفه

با قدرت بیش از 30کیلووات

بهای قدرت (kw/ریال)

بهای انرژی(kw/ریال)

ساعات میان باری

ساعات اوج بار

ساعات کم باری

4-الف

گزینه 1

52378

557

1114

278.5

گزینه 2

19642

639

1278

319.5

گزینه 3

--

705

1410

352.5

4-ب

گزینه 1

29462

328

656

164

گزینه 2

14731

394

788

197

گزینه 3

--

443

886

221.5

 

           بهای برق برای مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات (50 آمپر سه فاز) با توجه به گزینه های جدول فوق محاسبه و دریافت می شود. شرکت پس از دریافت تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه های مربوطه مطلع می نماید. مشترکین می توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند. درصورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین ، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

متقاضان محترم جهت تغییر گزینه، فرم ذیل را تکمیل و پس از امضا به مناطق برق مربوطه تحویل نمایید.

نام مشترک : ..................................

کد ملی: .................................

شماره تماس : ...........................

شماره پرونده : .................................

شماره رمز: .................................

 

گزینه موجود بر روی قبض: ...........

گزینه انتخابی شما(مورد نظر): ..........

 

 

تاریخ درخواست: ...../ .... / ......    

مهر و امضا