صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق ( دردو حوزه ) ... 1396/05/10 --مناقصه شماره 96/112

2

خرید 000ر22 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش (با قاب و بدون قاب ) ... 1396/05/02 --مناقصه 96.93

3

خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور ... 1396/05/02 --مناقصه 96.94

4

خرید انواع کلمپ انشعاب و وینچ کلمپ و دستک انشعاب و انواع ترانس چراغ و کنتاکتور روشنایی و انواع فوزیبل ... 1396/05/02 --مناقصه 96.95

5

خرید پلمپ قفلی – بکسلی ... 1396/05/02 --مناقصه 96.96

6

خرید انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف ... 1396/05/02 --96.111

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1396/04/24 --مناقصه 96.97

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق پیشوا ... 1396/04/24 --مناقصه 96.98

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق قرچک ... 1396/04/24 --مناقصه 96.99

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق خاوران ... 1396/04/24 --مناقصه 96.100

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهرری ... 1396/04/24 --مناقصه 96.101

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رباط کریم ... 1396/04/24 --مناقصه 96.102

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رباط کریم (پرند) ... 1396/04/24 --مناقصه 96.103

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق گلستان ... 1396/04/24 --مناقصه 96.104

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهریار ... 1396/04/24 --مناقصه 96.105

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهرقدس ... 1396/04/24 --مناقصه 96.106

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق اندیشه ... 1396/04/24 --مناقصه 96.107

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق ملارد ... 1396/04/24 --مناقصه 96.108

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق فیروزکوه ... 1396/04/24 --مناقصه 96.109

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رودهن ... 1396/04/24 --مناقصه 96.110

12345678910...