صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) ... 1396/06/15 --مناقصه 96.144

2

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) ... 1396/06/15 --مناقصه 96.145

3

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) ... 1396/06/15 --مناقصه 96.146

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) ... 1396/06/15 --مناقصه 96.147

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) ... 1396/06/15 --مناقصه 96.148

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پردیس ... 1396/06/15 --مناقصه 96.149

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پردیس ... 1396/06/15 --مناقصه 96.150

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رودهن ... 1396/06/15 --مناقصه 96.151

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق اسلامشهر (ضیاء آباد) ... 1396/06/15 --مناقصه 96.152

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1396/06/15 --مناقصه 96.153

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1396/06/15 --مناقصه 96.154

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان ... 1396/06/15 --مناقصه 96.155

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1396/06/15 --مناقصه 96.156

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1396/06/15 --تجدید مناقصه 96.102

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان ... 1396/06/15 --تجدید مناقصه 96.104

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1396/06/15 --تجدید مناقصه 96.106

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1396/06/15 --تجدید مناقصه 96.108

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین ... 1396/06/08 --مناقصه 96.114

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین ... 1396/06/08 --مناقصه 96.115

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1396/06/08 --مناقصه 96.116

12345678910...