اطلاع رسانی مشترکین

اطلاعیه

         مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات که بر روی قبوض برق آنها کد فعالیت : صنعتی 4-الف، درج گردیده می توانند مطابق با جدول ذیل و بنابر نوع مصرف خود بهترین گزینه را برای انجام محاسبات برق مصرفی خود انتخاب و به این شرکت کتباً اعلام فرموده تا برابر مقررات نسبت به اعمال گزینه انتخابی اقدام گردد.

تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) در سال 1393

کد تعرفه

با قدرت بیش از 30کیلووات

بهای قدرت (kw/ریال)

بهای انرژی(kw/ریال)

ساعات میان باری

ساعات اوج بار

ساعات کم باری

4-الف

گزینه 1

47616

506

1012

253

گزینه 2

17856

581

1162

290.5

گزینه 3

--

641

1282

320.5

 

           بهای برق برای مشترکین کد(4-الف) با قدرت بیش از 30 کیلووات (50 آمپر سه فاز) با توجه به گزینه های جدول فوق محاسبه و دریافت می شود. شرکت پس از دریافت تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه های مربوطه مطلع می نماید. مشترکین می توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند. درصورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین ، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

 

متقاضان محترم جهت تغییر گزینه، فرم ذیل را تکمیل و پس از امضا به مناطق برق مربوطه تحویل نمایید.

نام مشترک : ...............ihnd svh[...................

کد ملی: ...................6599860406..............

شماره تماس : ...........................09195645236

شماره پرونده : ...........1......................

شماره رمز: .............1....................

 

گزینه موجود بر روی قبض: .......1....

گزینه انتخابی شما(مورد نظر): ........1..

 

 

تاریخ درخواست: ...../ .... / ......    

مهر و امضا