شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 91.2
موضوع: 14 دستگاه خودروي كاپرا مازاد بر نياز
تاریخ فروش اسناد از: 1391/11/11 00:00    تا:    1391/11/21 00:00
تاریخ تحویل اسناد: 1391/11/29 11:00    تا ساعت:    11:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1391/11/29 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح اسناد مزايده
خلاصه شرح مزایده: 14 دستگاه خودروي كاپرا مازاد بر نياز