شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 92.1
موضوع: فروش اقلام اسقاط خود را شامل انواع سيم ، كابل ، كنتور ، آهن آلات و ... واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار
تاریخ فروش اسناد از: 1392/11/02 00:00    تا:    1392/11/12 16:45
تاریخ تحویل اسناد: 1392/11/20 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1392/11/20 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي در وجه شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران .
خلاصه شرح مزایده: فروش اقلام اسقاط خود را شامل انواع سيم ، كابل ، كنتور ، آهن آلات و ... واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار