شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 92.2
موضوع: فروش انواع ترانسفورماتوراسقاط در قدرت های مختلف خود را واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار
تاریخ فروش اسناد از: 1392/11/21 00:00    تا:    1392/11/30 16:45
تاریخ تحویل اسناد: 1392/12/07 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1392/12/07 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي در وجه شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران .
خلاصه شرح مزایده: فروش انواع ترانسفورماتوراسقاط در قدرت های مختلف خود را واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار