شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 93.1
موضوع: فروش 60 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط
تاریخ فروش اسناد از: 1393/02/30 00:00    تا:    1393/03/07 16:45
تاریخ تحویل اسناد: 1393/03/20 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1393/03/20 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح اسناد مزايده
خلاصه شرح مزایده: فروش 60 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط