شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: 2/90
موضوع: فروش 12 دستگاه خودرو مستعمل
تاریخ فروش اسناد از: 1390/08/30 00:00    تا:    1390/09/07 00:00
تاریخ تحویل اسناد: 1390/09/13 09:09    تا ساعت:    9:9
مکان تحویل اسناد: امور بازرگاني
تاریخ بازگشایی اسناد: 1390/09/13 09:00    ساعت:    9:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پيشنهادي هر دستگاه خودرو
خلاصه شرح مزایده: فروش 12 دستگاه خودرو مستعمل