شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: 3/90
موضوع: 43 دستگاه ترانسفورماتور(نو) مازاد
تاریخ فروش اسناد از: 1390/09/02 00:00    تا:    1390/09/09 00:00
تاریخ تحویل اسناد: 1390/09/20 09:09    تا ساعت:    9:9
مکان تحویل اسناد: امور بازرگاني
تاریخ بازگشایی اسناد: 1390/09/20 09:00    ساعت:    9:0
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% (ده درصد) مبلغ پيشنهادي جهت هر دستگاه ترانسفورماتور
خلاصه شرح مزایده: 43 دستگاه ترانسفورماتور(نو) مازاد