شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: 5/90
موضوع: اقلام ا سقاط خود را شامل آهن آلات ، سيم ، كابل و ... واقع در انبار مركزي و انباردماوند
تاریخ فروش اسناد از: 1390/11/12 00:00    تا:    1390/11/19 00:00
تاریخ تحویل اسناد: 1390/11/29 10:10    تا ساعت:    10:10
مکان تحویل اسناد: امور بازرگاني
تاریخ بازگشایی اسناد: 1390/11/29 10:00    ساعت:    10:0
مکان بازگشایی اسناد: امور بازرگاني
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در اسناد مزايده
خلاصه شرح مزایده: اقلام ا سقاط خود را شامل آهن آلات ، سيم ، كابل و ... واقع در انبار مركزي و انباردماوند