شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 91/1
موضوع: اقلام اسقاط خود را شامل آهن آلات ، انواع (سيم ، كابل ، كنتور ، چراغ ) و ... واقع در انبار مركزي و انبار دماوند
تاریخ فروش اسناد از: 1391/05/31 00:00    تا:    1391/06/15 00:00
تاریخ تحویل اسناد: 1391/06/25 10:10    تا ساعت:    10:10
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه امور بازرگاني
تاریخ بازگشایی اسناد: 1391/06/25 10:00    ساعت:    10:0
مکان بازگشایی اسناد: امور بازرگاني
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پيشنهادي
خلاصه شرح مزایده: اقلام اسقاط خود را شامل آهن آلات ، انواع (سيم ، كابل ، كنتور ، چراغ ) و ... واقع در انبار مركزي و انبار دماوند