صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید 4900 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش بدون قاب
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.50
موضوع
خرید 4900 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش بدون قاب
تاریخ فروش اسناد از
1396/12/27 00:00    تا:    1397/01/14 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/01/26 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/01/26 13:45    ساعت:    13:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
490.000.000 ریال.
خلاصه شرح مناقصه
خريد 4900 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) چند تعرفه چهار گوش بدون قاب