صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع ترانسفورماتورهای هوائی و زمینی کم تلفات
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.51
موضوع
خرید انواع ترانسفورماتورهای هوائی و زمینی کم تلفات
تاریخ فروش اسناد از
1397/02/11 00:00    تا:    1397/02/19 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/03/01 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/03/01 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
1.360.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع ترانسفورماتورهاي هوائي و زميني کم تلفات