صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس ( پک 1) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی)
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.172
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس ( پک 1) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی)
تاریخ فروش اسناد از
1396/07/05 00:00    تا:    1396/07/15 18:00
تاریخ تحویل اسناد
1396/07/30 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/07/30 14:20    ساعت:    14:20
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
1.648.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس ( پک 1) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي)