صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>> اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق فیروزکوه از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی)
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.177
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق فیروزکوه از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی)
تاریخ فروش اسناد از
1396/07/05 00:00    تا:    1396/07/15 18:00
تاریخ تحویل اسناد
1396/07/30 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/07/30 14:45    ساعت:    14:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
334.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق فيروزکوه از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي)