صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>> اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق گلستان
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
تجدید مناقصه 96.104
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق گلستان
تاریخ فروش اسناد از
1396/08/20 00:00    تا:    1396/08/27 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1396/09/12 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/09/12 15:30    ساعت:    15:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
350.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق گلستان