صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>> اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 6 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی)
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.193
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 6 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی)
تاریخ فروش اسناد از
1396/08/20 00:00    تا:    1396/08/27 18:30
تاریخ تحویل اسناد
1396/09/12 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/09/12 13:25    ساعت:    13:25
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
485.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 6 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي)