صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی ) درختان معارض شبکه های هوایی به تعداد 62500 اصله در محدوده مناطق
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.194
موضوع
اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی ) درختان معارض شبکه های هوایی به تعداد 62500 اصله در محدوده مناطق
تاریخ فروش اسناد از
1396/09/01 00:00    تا:    1396/09/08 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1396/09/21 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/09/21 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
360.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي هرس (شاخه زني ) درختان معارض شبکه هاي هوايي به تعداد 62500 اصله در محدوده مناطق