صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.166
موضوع
اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد
تاریخ فروش اسناد از
1396/09/28 00:00:00    تا:    1396/10/05 23:59:00
تاریخ تحویل اسناد
1396/10/19 10:00:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/10/19 13:45:00    ساعت:    13:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
150،000،000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد