صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق پاکدشت، پیشوا، ورامین
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.59
موضوع
اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق پاکدشت، پیشوا، ورامین
تاریخ فروش اسناد از
1396/09/28 00:00:00    تا:    1396/10/05 23:59:00
تاریخ تحویل اسناد
1396/10/19 10:00:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/10/19 14:20:00    ساعت:    14:20
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
342،000،000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق پاکدشت، پيشوا، ورامين