صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه و دماوند
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.4
موضوع
آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه و دماوند
تاریخ فروش اسناد از
1396/11/18 00:00    تا:    1396/11/25 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1396/12/06 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/12/06 13:30    ساعت:    13:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
766.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق فيروزکوه و دماوند