صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.7
موضوع
آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران
تاریخ فروش اسناد از
1396/11/18 00:00    تا:    1396/11/25 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1396/12/06 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/12/06 13:45    ساعت:    13:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
551.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران