شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.199
موضوع
خرید تجهیزات شبکه
تاریخ فروش اسناد از
1396/11/24 00:00    تا:    1396/11/30 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1396/12/13 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/12/13 13:35    ساعت:    13:35
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد
خلاصه شرح مناقصه
خريد تجهيزات شبکه