صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (در دو حوزه)
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.24
موضوع
طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (در دو حوزه)
تاریخ فروش اسناد از
1396/11/26 00:00    تا:    1396/12/02 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1396/12/15 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد
1396/12/15 11:30    ساعت:    11:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شركت
میزان ضمانت نامه شرکت
حداكثر در دو حوزه به مبلغ 943.900.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (در دو حوزه)