صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی و سیم آلومینیوم روکش دار
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 96.226
موضوع
خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی و سیم آلومینیوم روکش دار
تاریخ فروش اسناد از
1396/12/15 00:00    تا:    1396/12/22 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/01/19 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/01/19 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
750.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
خريد کابل خودنگهدار آلومينيومي و سيم آلومينيوم روکش دار