صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>> اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.25
موضوع
اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری
تاریخ فروش اسناد از
1396/12/16 00:00    تا:    1396/12/23 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/01/19 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/01/19 11:30    ساعت:    11:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
407.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه هاي کامپيوتري