صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.34
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم
تاریخ فروش اسناد از
1396/12/23 00:00    تا:    1397/01/07 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/01/26 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/01/26 14:40    ساعت:    14:40
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شركت
میزان ضمانت نامه شرکت
360.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم