صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/8/7 --مناقصه 93.130

2

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/8/7 --مناقصه 93.131

3

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/8/7 --مناقصه 93.132

4

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/8/7 --مناقصه 93.133

5

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1393/8/7 --مناقصه 93.134

6

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1393/8/7 --مناقصه 93.135

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/8/7 --مناقصه 93.136

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/8/7 --مناقصه 93.137

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1393/8/7 --مناقصه 93.138

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/8/7 --مناقصه 93.139

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1393/8/7 --مناقصه 93.140

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/8/7 --مناقصه 93.141

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/8/7 --مناقصه 93.142

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1393/8/7 --مناقصه 93.143

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1393/8/7 --مناقصه 93.144

16

طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه (در دوحوزه ) ... 1393/7/15 --مناقصه 93.129

17

تجدید مناقصه عمومي 72/93 خرید 200 دستگاه مودم قرائت از راه دور ... 1393/7/15 --تجديد مناقصه 93.72

18

خرید سیم آلومینیوم فوکس و مینک ... 1393/7/15 --مناقصه 93/127

19

خرید 000ر100 دستگاه کنتور تکفاز چندتعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب ... 1393/7/15 --مناقصه 93.128

20

تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع د رمحدوده منطقه برق ملارد ... 1393/7/7 --مناقصه 93.126

12345678910...