صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید مودم قرائت از راه دور ... 1394/6/11 --تجدید مناقصه 94.48

2

خرید کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار فشارضعیف و وینچ کلمپ ... 1394/6/11 --مناقصه 94.92

3

خرید کابل خودنگهدار فشارضعیف 25-50+16+70*3 ... 1394/6/11 --مناقصه 94/94

4

خرید انواع پایه بتونی چهارگوش ... 1394/6/11 --مناقصه 95/94

5

اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی ... 1394/6/7 --مناقصه 94.93

6

اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرری – گلستان ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.73

7

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند – فیروزکوه ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.78

8

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس – لواسانات – رودهن ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.79

9

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کریم ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.81

10

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ورامین – پیشوا ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.83

11

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.84

12

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.85

13

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.88

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1394/4/29 --مناقصه 94.91

15

نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری ( کنترل و بازرسی ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/7 --مناقصه 94.89

16

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/3 --مناقصه 94.49

17

تامين 000ر25 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب ... 1394/3/27 --مناقصه 94.50

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1394/3/26 --مناقصه 94.51

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1394/3/26 --مناقصه 94.52

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن ... 1394/3/26 --مناقصه 94.53

12345678910...