صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه (در دوحوزه ) ... 1393/7/15 --مناقصه 93.129

2

تجدید مناقصه عمومي 72/93 خرید 200 دستگاه مودم قرائت از راه دور ... 1393/7/15 --تجديد مناقصه 93.72

3

خرید سیم آلومینیوم فوکس و مینک ... 1393/7/15 --مناقصه 93/127

4

خرید 000ر100 دستگاه کنتور تکفاز چندتعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب ... 1393/7/15 --مناقصه 93.128

5

تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع د رمحدوده منطقه برق ملارد ... 1393/7/7 --مناقصه 93.126

6

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/6/12 --مناقصه 93.115

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان ... 1393/6/12 --مناقصه 93.116

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/6/12 --مناقصه 93.117

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/6/12 --مناقصه 93.118

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/6/12 --مناقصه 93.119

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/6/12 --مناقصه 93.120

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/6/12 --مناصه 93.121

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/6/12 --مناقصه 93.122

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/6/12 --مناقصه 93.123

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1393/6/12 --مناقصه 93.124

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1393/6/12 --مناقصه 93.125

17

اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی ... 1393/6/8 --مناقصه 93.112

18

خرید و نصب 6 دستگاه بالابر 16 متری قابل نصب برروی خودرو ایسوزو 6 تن ... 1393/4/25 --مناقصه 93.113

19

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق رودهن – لواسانات ... 1393/4/5 --تجديد مناقصه 93.100

20

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – بوستان ... 1393/4/5 --تجديد مناقصه 93.101

12345678910...