صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری ( کنترل و بازرسی ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/7 --مناقصه 94.89

2

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/3 --مناقصه 94.49

3

تامين 000ر25 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب ... 1394/3/27 --مناقصه 94.50

4

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1394/3/26 --مناقصه 94.51

5

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1394/3/26 --مناقصه 94.52

6

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن ... 1394/3/26 --مناقصه 94.53

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1394/3/26 --مناقصه 94.54

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1394/3/26 --مناقصه 94.55

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1394/3/26 --مناقصه 94.56

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1394/3/26 --مناقصه 94.57

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان ... 1394/3/26 --مناقصه 94.58

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوست ... 1394/3/26 --مناقصه 94.59

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1394/3/26 --مناقصه 94.60

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1394/3/26 --مناقصه 94.61

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1394/3/26 --مناقصه 94.62

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک ... 1394/3/26 --مناقصه 94.63

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1394/3/26 --مناقصه 94.64

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1394/3/26 --مناقصه94.65

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1394/3/26 --مناقصه 94.66

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1394/3/26 --مناقصه 94.67

12345678910...