صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرری – گلستان ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.73

2

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند – فیروزکوه ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.78

3

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس – لواسانات – رودهن ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.79

4

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کریم ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.81

5

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ورامین – پیشوا ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.83

6

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.84

7

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.85

8

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.88

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1394/4/29 --مناقصه 94.91

10

نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری ( کنترل و بازرسی ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/7 --مناقصه 94.89

11

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/3 --مناقصه 94.49

12

تامين 000ر25 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب ... 1394/3/27 --مناقصه 94.50

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1394/3/26 --مناقصه 94.51

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1394/3/26 --مناقصه 94.52

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن ... 1394/3/26 --مناقصه 94.53

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1394/3/26 --مناقصه 94.54

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1394/3/26 --مناقصه 94.55

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1394/3/26 --مناقصه 94.56

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1394/3/26 --مناقصه 94.57

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان ... 1394/3/26 --مناقصه 94.58

12345678910...