صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/14 --مناقصه 94.25

2

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/12/14 --مناقصه 94.26

3

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/12/14 --مناقصه 94.27

4

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/12/14 --مناقصه 94.28

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) ... 1393/12/14 --مناقصه 94.29

6

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1393/12/14 --مناقصه 94.30

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/12/14 --مناقصه 94.31

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1393/12/14 --مناقصه 94.32

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/12/14 --مناقصه 94.33

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/12/14 --مناقصه 94.34

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/12/14 --مناقصه 94.35

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1393/12/14 --مناقصه 94.36

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/12/14 --مناقصه 94.37

14

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/11/26 --مناقصه 94.3

15

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن ... 1393/11/26 --مناقصه 94.4

16

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران ... 1393/11/26 --مناقصه 94.5

17

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1393/11/26 --مناقصه 94.6

18

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/11/26 --مناقصه 94.7

19

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان ... 1393/11/26 --مناقصه 94.8

20

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/11/26 --مناقصه 94.9

12345678910...