صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>ثبت نام الکترونیکی در طرح تعطیلات تابستانی صنایع

پیگیری ثبت نام


احتراما نظر به فراخوان صورت گرفته جهت مشارکت در طرح همکاری صنایع در مدیریت مصرف برق سال 1396 (طرح تعطیلات تابستانی صنایع) و بهره مندی از مزایای آن بدینوسیله این صنعت آمادگی خود را جهت مشارکت در طرح مذکور بر اساس جزئیات جدول ذیل اعلام می نماید.

الف) مشخصات مشارکت (از اطلاعات قبض برق تکمیل گردد)


ب) تاریخ مشارکت


تبصره : در صورتیکه علاوع بر بازه زمانی فوق تمایل دارید در مقطع زمانی دیگری نیز در طرح مشارکت داشته باشید بند 2 را تکمیل فرمائید.


ج) اطلاعات تماس


د) مشخصات فرد هماهنگ کننده جهت مشارکت در طرح