منطقه برق شهرقدس
منطقه برق شهرقدس
احمدرضا سیفری
46890570-46891500
46848777
شهرقدس- کاووسیه- خیابان طالقانی- کدپستی 371897384