منطقه برق رودهن
منطقه برق رودهن
علیرضا قاسمی
76503649-76502919-76502636
76509296
رودهن ـ بلوار امام ـ روبروي پارك ميرزاكوچك خان جنگلي ـ ناحيه برق رودهن