شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
اینترنت اپلیکیشن موبایل پست الکترونیک تلفن گویا سامانه پیامکی دفاتر پیشخوان
درخواست انشعاب و تغییر قدرت
13031467102 فروش انشعاب(عادی، دیماندی)

13031467104 واگذاری برق آزاد

13031467100 افزایش آمپراژ و قدرت

13031467101 کاهش آمپراژ(قدرت)

13031467103 ادغام انشعاب

در دست اقدام جهت اخذ کد تفکیک انشعاب

13031466100 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

خدمات مشترکین
در دست اقدام جهت اخذ کد تعویض کنتور

13031466109 اصلاح لوازم اندازه گیری

13031466106 اصلاح نام

13031466105 ویرایش اطلاعات(آدرس، تلفن و ...)

13031466111 وصل مجدد انشعاب

13031466110 قطع موقت انشعاب

13031466101 تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری

13031466102 نصب مجدد انشعاب

13031466103 جمع آوری موقت

13031466104 جمع آوری دائم انشعاب

13031466108 آزمایش کنتور

13031466107 تغییر نام

خدمات صورتحساب و قبض
13031465102 تغییر تعرفه

13031465103 صدور قبض المثنی

1521

13031465104 بررسی صورتحساب (قبض)

13031465100 تسویه حساب بدهی

1521

13031465101 تسویه بدهی

در دست اقدام جهت اخذ کد ثبت قرائت از طرف مشترک

13031465106 سوابق پرداخت

13031465105 سوابق مصرف

در دست اقدام جهت اخذ کد تجمیع قبوض

در دست اقدام جهت اخذ کد انتخاب گزینه نرخ انرژی و دیماند(صنعتی)

در دست اقدام جهت اخذ کد پیش پرداخت بهای برق مصرفی

در دست اقدام جهت اخذ کد کد خانوار

در دست اقدام جهت اخذ کد فرآیندهای احصاء شده غیر مشترکین در شرکت های توزیع

خدمات پیمانکاران
سامانه پروژه هاي نيرورساني

نظرسنجی
نظرسنجی فعال