معاونت خدمات مشتركين و فروش

معاونت خدمات مشتركين و فروش

مسعود معماران

نام و نام خانوادگی

تلفکس: 33330055

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره یک

آدرس پستی و الکترونیکی