تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: 91.3
موضوع: اقلام اسقاط خود را شامل آهن آلات ، انواع (سيم ، كابل ، كنتور ، چراغ ) و ... واقع در انبار مركزي و انبار دماوند
تاریخ فروش اسناد از: 1391/11/11 00:00    تا:    1391/11/21 00:00
تاریخ تحویل اسناد: 1391/11/29 11:00    تا ساعت:    11:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1391/11/29 14:30    ساعت:    14:30
مکان بازگشایی اسناد: اتاق جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح اسناد مزايده
خلاصه شرح مزایده: اقلام اسقاط خود را شامل آهن آلات ، انواع (سيم ، كابل ، كنتور ، چراغ ) و ... واقع در انبار مركزي و انبار دماوند