تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزايده 93.4
موضوع: فروش انواع کالاهای اسقاط
تاریخ فروش اسناد از: 1393/10/16 00:00    تا:    1393/10/23 16:30
تاریخ تحویل اسناد: 1393/11/05 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبيرخانه مركزي شركت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1393/11/05 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شركت
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح اسناد مزايده
خلاصه شرح مزایده: فروش انواع کالاهای اسقاط