تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده 2/94
موضوع: فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط
تاریخ فروش اسناد از: 1394/02/16 00:00    تا:    1394/02/24 16:30
تاریخ تحویل اسناد: 1394/03/03 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1394/03/03 11:15    ساعت:    11:15
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پیشنهادی
خلاصه شرح مزایده: فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط