تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده 4/94
موضوع: فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل
تاریخ فروش اسناد از: 1394/08/18 00:00    تا:    1394/08/25 16:30
تاریخ تحویل اسناد: 1394/09/08 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1394/09/08 12:00    ساعت:    12:0
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پیشنهادی
خلاصه شرح مزایده: فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل واقع در انبار مرکزی