تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده 95.3
موضوع: فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل
تاریخ فروش اسناد از: 1395/10/29 00:00    تا:    1395/11/06 16:30
تاریخ تحویل اسناد: 1395/11/19 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1395/11/19 13:30    ساعت:    13:30
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: 10% مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي در وجه شركت توزيع نيروي برق استان تهران .
خلاصه شرح مزایده: فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل