تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: حراج
موضوع: فروش 2 دستگاه خودروی سواری بسترن
تاریخ فروش اسناد از: 1397/12/23 00:00    تا:    1397/12/25 23:59
تاریخ تحویل اسناد: 1397/12/26 09:30    تا ساعت:    9:30
مکان تحویل اسناد: سالن جلسات شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1397/12/26 09:30    ساعت:    9:30
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بین بانکی
خلاصه شرح مزایده: فروش 2 دستگاه خودروی سواری بسترن