تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده 99.2/ف
موضوع: انواع سيم و کابل مسی و آلومینیومی موجود خود را واقع در انبارهای مرکزی (شهر ری ) ، دماوند و شهریار
تاریخ فروش اسناد از: 1399/11/15 00:00    تا:    1399/11/21 23:59
تاریخ تحویل اسناد: 1399/12/05 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1399/12/05 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در اسناد
خلاصه شرح مزایده: شركت توزيع نيروي برق استان تهران آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي نوبت اول و دوم شماره 2/99/ف شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد ، انواع سيم و کابل مسی و آلومینیومی موجود خود را واقع در انبارهای مرکزی (شهر ری ) ، دماوند و شهریار با توجه به شرایط مندرج در اسناد مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2 /99 /ف به فروش برساند. فروش انواع كابل های مسي و آلومینیومی اسقاط به شركت هاي توليد كننده سیم و كابل برق و کارخانجات ذوب فلزات که دارای پروانه بهره برداری معتبر می باشند واگذار