تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
تجدید مناقصه 97.136
موضوع
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه
تاریخ فروش اسناد از
1397/12/08 00:00    تا:    1397/12/13 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/12/26 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/12/26 13:50    ساعت:    13:50
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت
466.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه