تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
تجدید مناقصه 97.169
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه
تاریخ فروش اسناد از
1398/02/05 00:00    تا:    1398/02/11 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/02/24 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/02/24 13:45    ساعت:    13:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
398.250.000ريال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه