تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.83
موضوع
خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف
تاریخ فروش اسناد از
1398/04/05 00:00    تا:    1398/04/12 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/04/25 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/04/25 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف