تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>تعمیر انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA)
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.84
موضوع
تعمیر انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA)
تاریخ فروش اسناد از
1398/04/19 00:00    تا:    1398/04/26 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/05/08 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/05/08 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
565.000.000 ريال.
خلاصه شرح مناقصه
تعمير انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA)